Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., adószám: 14918618-2-41, bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-70217124-51100005, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009) (továbbiakban: Üzemeltető), a felhasználói részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.autoalkatresz.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a honlapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználók között az alábbi kategóriákat különbözteti meg Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben:

 • Kereskedés: Azon Felhasználó, aki nyilatkozik Üzemeltető felé a regisztrált fiókja admin felületén arról, hogy Kereskedésnek minősülő Felhasználóként regisztrálja a fiókját, az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (5) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint kereskedőnek minősíti magát és az általa hirdetett terméket az Fttv. szerinti kereskedőként kínálja értékesítésre. Üzemeltető a magukat kereskedőnek minősítő Felhasználók hirdetései tekintetében megjeleníti a honlapon a Felhasználó „kereskedés” minőségét. A magukat kereskedőnek minősítő Felhasználók ezen minősítéssel egyben arról is nyilatkoznak, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet 11/A. § b) pontja szerint vállalkozásnak minősülnek.
 • Magánszemély Felhasználó: Olyan hirdetést feladó Felhasználó, aki nem minősíti magát Kereskedésnek
 • Egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználó: Olyan Kereskedő vagy Magánszemély Felhasználó, aki Üzemeltetővel egyedi megrendelőlap aláírásával, egyedi hirdetési szerződést kötött Üzemeltető Szolgáltatásainak igénybevételére. 
 • Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználó: Olyan Kereskedő vagy Magánszemély Felhasználó, aki az Üzemeltető Szolgáltatásait egyedi megrendelőlap aláírása nélkül, a Weboldalon regisztrált fiókjában rendelkezésre álló alkalmazások segítségével rendeli meg Üzemeltetőtől.

A Kereskedés Felhasználók az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete alapján üzleti felhasználónak minősülnek.

A Kereskedés hirdetők a honlapon meghirdetett termékeiket az Fttv. szerinti kereskedésként, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet szerinti vállalkozásként kínálják értékesítésre. Kereskedés felel azért, hogy a hirdetésben vagy a fogyasztónak minősülő vevő Magánszemély Felhasználónak írt visszajelzésében eleget tegyen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet által megkövetelt fogyasztói jogokra vonatkozó tájékoztatásnak a fogyasztónak minősülő Magánszemély Felhasználók felé. A fogyasztónak minősülő Magánszemély Felhasználók a megvásárolt termékkel kapcsolatos fogyasztói jogaikat a hirdetésben megjelölt terméket értékesítő Kereskedővel, mint vállalkozással szemben érvényesíthetik.

Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A honlapon elérhető szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemélynek, illetőleg jogi személynek, gazdálkodó szervezeteknek minősülő Felhasználó veheti igénybe. A honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a honlap megtekintésével, a regisztrációval, illetve a hirdetési szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely nevében a képviseletére jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A honlap használatának megkezdésével, regisztrációval, hirdetési szolgáltatás megrendelésével, honlapra látogatással valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. 

A jövőben történő ÁSZF módosításokat Üzemeltető jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja. A módosítás időpontját követően a magánszemély Felhasználó a honlap vagy annak bármely szolgáltatásának használatával, illetve honlaphoz kapcsolódó szolgáltatás megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. 

Üzemeltető a Kereskedéseket e-mailen tájékoztatja az ÁSZF módosításról, a módosítások hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal. 

Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF rendelkezései szerint.

Az ÁSZF módosításáról történő tájékoztatást követően a Kereskedés jogosult a szerződését az Üzemeltetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatban 15 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben Kereskedés nem él a módosítás esetén részére biztosított 15 napos felmondási joggal, és a honlapot vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az ÁSZF módosítását követően változatlanul használja, akkor Kereskedés ezzel elfogadja az ÁSZF módosított tartalmát. Amennyiben a 15 napos felmondási időszakon belül Kereskedés a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével új hirdetést jelentet meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy Kereskedés elállt a felmondásától és a továbbiakban a módosított ÁSZF feltételeit elfogadja magára nézve kötelezőnek. A módosítás esetére biztosított 15 napos felmondási idő nem alkalmazandó, amennyiben Üzemeltetőre olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára az említett felmondási idő betartását; vagy ha Üzemeltetőnek rendkívüli jelleggel kell módosítania szerződési feltételeit valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a honlappal összefüggő szolgáltatásokat, a fogyasztókat vagy a Felhasználókat csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben.

Az ÁSZF módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, visszamenőleges hatállyal nem alkalmazandók a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésre, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakad a módosítás, vagy a módosítás a Felhasználóra előnyös. A módosítás hatálybalépését követően feladott hirdetésekre és létrejövő szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

Adatbázis kizárólagos felhasználási joga. A honlapon keresztül elérhető adatbázis előállítója az Üzemeltető, így kizárólag Üzemeltető rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Üzemeltető nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja Üzemeltető. A honlap bármely elemének, tartalmának engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A honlapon elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a honlap, az azon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Üzemeltető a honlap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó a honlapon az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen bizonyos esetekben a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, Üzemeltető jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

Megengedett felhasználás. Bármely igénybevevő a honlap használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy az adott honlapot kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban használja, továbbá igénybevevő az adott honlapot és az azon keresztül elérhető adatbázist, tartalmat kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i. honlap megtekintése; ii. igénybe vevő termékeinek és szolgáltatásainak hirdetésére; iii. hirdetéshez kapcsolódó egyéb, az Adevinta Classified Media Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv. online navigálás más honlapokra az e honlapon elhelyezett linkeken keresztül; v. a honlapon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.

Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek által a honlapokról elérhető adatok, adatbázisok kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személyek olyan írásbeli felhasználási szerződést kötöttek közvetlenül az Adevinta Classified Media Hungary Kft-vel, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személyek számára kizárólagosan lehetővé teszi.

A honlapon igénybe vehető szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá ezeken a honlapon az Adevinta Classified Media Hungary Kft. által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a honlap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését, ott elérhető szoftvereket, forráskódot, logót is) szerzői (ideértve szomszédos és kapcsolódó) jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll.

A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére jármű alkatrészeik és egyéb, pl. járművel kapcsolatos termékeik, banner reklámjaik, céghirdetéseik (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.autoalkatresz.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó helyezi el hirdetéseit. Felhasználó által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználóknak olyan böngésző alkalmazással kell rendelkezniük, amelyet a honlap támogat. A jelenlegi támogatott böngészők a következők: Chrome, Firefox, Edge utoljára kiadott és azt megelőző verziói, Safari legutolsó verziója, továbbá minden olyan Magyarországon elérhető böngésző alkalmazás, amelyeknek a StatCounter alapján Magyarországon legalább 1%-os piaci részesedése van a nyilvános magyarországi trendek alapján.

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen ÁSZF állandó, elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Felhasználó által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást.

Visszterhes szolgáltatások esetén Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Üzemeltető és Felhasználó a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

Felhasználónak a kedvezmények igénybevételére hirdetési szerződés és annak állandó mellékletét képező külön erre a célra rendszeresített technikai információkat tartalmazó melléklet vonatkozó részeinek kitöltésével és aláírásával van lehetősége.

A hirdetésekben szereplő árak – így a vevő által ténylegesen fizetendő, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó ár – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feltüntetése a hirdetést feladó Felhasználó kötelessége és felelőssége.

Ingyenes hirdetés és regisztráció

Üzemeltetőnél egy egységes regisztrációs rendszer működik, mely az Üzemeltető által működtetett bármely honlapról elérhető. Amennyiben Felhasználó Üzemeltető bármely honlapján már regisztrálta magát, az az e-mail cím és jelszó a jelen honlapon is érvényes.

Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználó regisztrációt követően 2 darab ingyenes hirdetést jogosult elhelyezni a honlapon.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Az aktivációs linkre kattintásra a Felhasználónak az elektronikus levélben szereplő határidő áll rendelkezésére, amennyiben elmulasztja ezt a határidőt, akkor az aktivációs linken keresztül már nem tudja befejezni a regisztrációt és új regisztrációt kell indítania. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető haladéktalanul biztosítja az 2 db ingyenes hirdetés elhelyezésének lehetőségét  az egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználónak. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy egy egyedi szerződéssel nem rendelkező Felhasználóval  szemben a jelen ÁSZF-nek az egyedi szerződéssel rendelkező Felhasználókra irányadó fizetési feltételeit és díjszabását alkalmazza. Amennyiben egy Felhasználónak a honlapon közzétett hirdetéseinek száma egy naptári évben meghaladja az 5 db hirdetést, akkor az ilyen Felhasználóra a 6. hirdetés feládásától kezdődően az egyedi szerződéssel rendelkező Felhasználóra irányadó szabályok szerint tehet közzé hirdetést a honlapon . A jelen pont alapján egyedi szerződéssel rendelkező Felhasználókra irányadó szerződési feltételek szerint hirdető Felhasználó (i) az adott naptári év hátralévő részében az új hirdetései és Szolgáltatás megrendelései után az adott naptári év hátralévő részében az egyedi szerződéssel rendelkező Felhasználókra vonatkozóan az adott naptári évben előírt díjakat köteles megfizetni Üzemeltetőnek, valamint (ii) az adott naptári évben korábban ingyenesen feladott hirdetései és egyedi szerződéssel nem rendelkező Felhasználóként megfizetett ellenérték megfizetésével igénybe vett Szolgáltatásai után is köteles megfizetni az egyedi szerződéssel rendelkező Felhasználókra vonatkozóan az adott naptári évben előírt díjaknak megfelelő díjkülönbözetet.

Extra szolgáltatás csomag (eXtra)

Az eXtra a hirdetés kiemelések és a többletszolgáltatások igénybevételéhez nélkülözhetetlen adminisztrációs rendszer, mely a hirdetési alapszolgáltatás elválaszthatatlan része. Az eXtra igénybevételének alapvető feltétele a Felhasználónak az Üzemeltetővel hatályban lévő hirdetési szerződése. Felhasználó a hirdetési szerződés megkötésével lesz jogosult az eXtra igénybevételére. Az eXtra használatára az Üzemeltető által biztosított internetes adminisztrátor felületen keresztül van lehetőség. A hirdetési szerződés megszűnése, korlátozása automatikusan az eXtra megszűnését, korlátozását eredményezi.

A keresési funkcióhoz kapcsolódóan Üzemeltető linkről elérhető formában közzéteszi azt a leírást, amely tartalmazza a találati listában megjelenő hirdetések rangsorolásának általános szempontjait. A hirdetést feladó Felhasználóknak lehetőségük van fizetni az alább felsorolt Szolgáltatások igénybevételével azért, hogy a találati lista rangsoroláshoz képest a hirdetésük előresorolva, kiemelve jelenjen meg, amely tényt Üzemeltető a hirdetésen “Kiemelt” jelzéssel lát el. Amennyiben a Felhasználó rákattint a “Kiemelt” jelzésre, akkor megjelenik számára egy pop-up üzenet, ami tájékoztatja a “Kiemelt” jel pontos jelentéséről Felhasználót. Felhasználók az alábbi kiemelési szolgáltatásokat vásárolhatják meg hirdetésenként:

Találati listás kiemelés (Előre rendezés a találati listában): A találati listás kiemelési Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott hirdetés a felhasználói keresések (szűrések) találati listájában – a többi, ilyen kiemeléssel nem rendelkező hirdetéshez képest – előre sorolva jelenik meg. Egy adott időszakban bármikor, bármennyi hirdetésre megrendelhető a kiemelés. A kiemelt hirdetések közötti sorrendezést az aktuális keresés során beállított rendezés határozza meg. A találati listás kiemelés Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

 • Kiemelés címlapra: Kiemelés címlapra Szolgáltatás alapján az adott hirdetés a megvásárolt időszakra bekerül a kiemelt hirdetések közé a főoldalon oly módon, hogy mindig az időrendben legfrissebb kiemelés kerül a találati lista elejére. A kiemelés címlapra Szolgáltatás minimum 1 (egy) napra rendelhető meg.
 • Kiemelés kerettel: A kiemelés kerettel Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott hirdetés a találati listában megkülönböztetett, kiemelt kerettel jelenik meg a választott időszak végéig. A kiemelés kerettel Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

Egyedi szerződéssel rendelkező Felhasználók jogosultak arra havi díj fizetése ellenében, hogy a hirdetéseikre feltöltsék a logójukat, és az az előfizetés időtartama alatt megjelenjen a hirdetésen.

2. A hirdetés díja

Üzemeltető a hirdetés elhelyezését a mindenkor hatályos hirdetési díj ellenében biztosítja. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális árak (továbbiakban: hirdetési díj).

A díjakat Felhasználó a Voxinfo Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 132.) által nyújtott fizetési szolgáltatások segítségével SimplePay (OTP Mobil Kft.) által biztosított fizetési felületen egyenlítheti ki. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért, és esetleges téves fizetési adatok megadásáért Üzemeltető nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A szolgáltatásról bővebben a https://fizetes.voxpay.hu/aszf/ linken tájékozódhat.

A díjak átutalással történő megfizetése esetén Felhasználó az általa megrendelt hirdetési csomagnak megfelelő hirdetési díjat a hirdetést követő hónap 15. napjáig készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással egy összegben köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén Üzemeltető jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén Felhasználó a késedelem időtartamára, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékét és a jogszabályban meghatározott behajtási költségátalányt köteles megfizetni.

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Felhasználó hirdetéseit. Felhasználó az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet. Kereskedés Felhasználók esetében Üzemeltető köteles a kikapcsolással egyidejűleg vagy azt megelőzően e-mailen vagy admin üzenetben vagy írásban értesíteni Felhasználót megjelölve a kikapcsoláshoz vezető indokokat, körülményeket, a kikapcsolás időtartamát. Kereskedés Felhasználó jogosult a kikapcsolással kapcsolatos tényeket, indokokat az Üzemeltetőhöz benyújtott panasz keretében tisztázni. Amennyiben Felhasználó a kikapcsolást követően 8 napon belül nem fizeti meg a hirdetési díj tartozásának összegét Üzemeltetőnek és ezen időtartam alatt panasszal sem él a kikapcsolás ellen, akkor Üzemeltető jogosult felmondani a Felhasználóval kötött szerződését.

Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Felhasználóit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Üzemeltető részéről egyoldalúan.

Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

 • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
 • a jogszabályi környezet megváltozása,
 • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
 • vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Felhasználó a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása esetén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül – azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Felhasználó ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

3. Felelősség

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a más Felhasználó által a hirdetésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Üzemeltető a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.

Felhasználó hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.

Felhasználó hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárért, sérelemdíj igényért kizárólag Felhasználó hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség, kár és sérelemdíj igény megtérítésére.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó hirdető minősül szolgáltatónak. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy a honlapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Üzemeltető a honlap üzemeltetését az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően végzi. Üzemeltető jogosult a honlapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a honlapra feltöltött tartalom a jelen ÁSZF-be vagy jogszabályba ütközik. Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a honlapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A jogsértő tartalom eltávolításáról Üzemeltető a döntés indokait tartalmazó e-mailben értesíti Felhasználót. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a honlapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltető mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a honlapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Üzemeltető együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására. A honlapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy Üzemeltető nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

Felhasználó kijelenti, hogy a honlappal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Üzemeltető kizárja felelősségét a honlappal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, valamint a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

4. Hirdetések törlése, korlátozása

A honlapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:

 •  Felhasználó hirdető egyidejűleg egy adott termékről több hirdetést is elhelyez.
 •  Felhasználó hirdető a hirdetései között használt-, új-, teszt- vagy bemutató jármű hirdetést helyez el.
 •  Felhasználó hirdető a hirdetést nem a megfelelő hirdetési kategóriában helyezi el.
 •  Felhasználó hirdető a képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
 •  Felhasználó Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
 •  Ingyenesen hirdető magánszemély három- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.
 •  Felhasználó hirdető – ingyenes hirdetés esetén – kereskedelmi célú- vagy kereskedelemre, szolgáltatásra utaló hirdetést helyez el.
 •  Felhasználó hirdető – ingyenes hirdetés esetén – kereskedelmi mennyiségű alkatrészt, tartozékot tartalmazó- vagy arra utaló hirdetést helyez el.

Kereskedés Felhasználók esetében a hirdetés törléséről a döntés indokait tartalmazó e-mailben értesíti Üzemeltető a Kereskedés Felhasználót, aki jogosult panaszeljárásban tisztázni ezeket a körülményeket.  Előzőek ismételt megsértése esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését.

A hirdetés fentiek szerinti törlése esetében Felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti honlappal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a honlappal kapcsolatos szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja, amely esetben Üzemeltetővel szemben semmilyen követelést nem érvényesíthet Felhasználó.

5. Adatvédelem

Üzemeltető adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el: https://adatvedelem.autoalkatresz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

6. A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

6.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználókra vonatkozó rendelkezések:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a honlappal kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A honlappal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására meghatározott, a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Üzemeltető jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód Felhasználó tekintetében nem alkalmazható, vagy ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre Üzemeltető jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni Üzemeltető ésszerű költségeit, ha Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

Üzemeltető a jelen ÁSZF, illetőleg a jogszabályban meghatározott esetben jogosult fogyasztó Felhasználóval szemben felmondásra.

6.2. Kereskedés Felhasználókra vonatkozó rendelkezések:

Üzemeltető jogosult Kereskedés Felhasználóval fennálló szerződése rendkívüli felmondással történő egyoldalú megszüntetésére, amennyiben Kereskedés Felhasználó szerződésszegést vagy jogszabálysértést szerződésszegést követ el, és 3 napon belül nem tesz eleget Üzemeltető szerződésszegés, jogszabálysértés orvoslására vonatkozó e-mailen küldött felszólításának, vagy jogvitát kezdeményez Üzemeltetővel szemben vagy a felszólítást követően ismétlődően jogellenes vagy szerződésbe ütköző tartalmat tesz közzé.

Üzemeltető jogosult a Kereskedés Felhasználóval fennálló szerződése felmondására a jelen ÁSZF-ben és a jogszabályban meghatározott esetekben is.

Üzemeltető a fenti két bekezdésben meghatározott esetek bármelyikében jogosult a Kereskedés Felhasználóval fennálló szerződését 30 napos felmondási idővel felmondani. Kereskedés Felhasználó jogosult panasszal élni a felmondás ellen, amelyet Üzemeltető a panaszkezelésére vonatkozó szabályai szerint kivizsgál, de az a felmondási határidőre nincsen halasztó hatállyal. Ha Üzemeltető a panasznak helyt ad, akkor a felmondását visszavonja, és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja Kereskedés Felhasználó mindazon jogait, amelyek a felmondás hatályossá válását megelőzően megillették Kereskedés Felhasználót. Üzemeltető a felmondást e-mailen közli Kereskedés Felhasználóval, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő, jogszabálysértő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokát és a Kereskedés Felhasználóval fennálló szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét. Kereskedés Felhasználóval fennálló szerződés megszűnésének napjával valamennyi, Üzemeltető és Kereskedés Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és Üzemeltető nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény Kereskedés Felhasználót terheli. Felmondás esetén a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a honlapon. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

A jelen ÁSZF előző bekezdésében a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, ha:

a) Üzemeltetőre olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint oly módon kell teljes mértékben megszüntetnie szolgáltatását, amely nem teszi lehetővé számára e felmondást megelőző 30 napos orvoslási határidő betartását; vagy

b) Üzemeltető az uniós joggal összhangban álló nemzeti jog szerinti kényszerítő indok alapján gyakorolja a megszüntetési jogot; vagy

c) Üzemeltető bizonyítani tudja, hogy az érintett Kereskedés Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó szerződés megszüntetését.

Amennyiben a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, e-mailen közli az Kereskedés Felhasználóval a felmondásának indokolását, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, a felmondás szerződéses indokát és a szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét. Üzemeltető nem köteles indokolni döntését, amennyiben olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul rá, amelynek alapján tartózkodnia kell a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, vagy amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett Kereskedés Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó szerződés megszüntetését. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

7. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu e-mail címen fogadja.

A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. Üzemeltető a székhelyén személyesen nem fogad panaszokat.

A fogyasztónak minősülő Felhasználók panaszainak panaszkezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Kereskedés Felhasználók a fogyasztói panaszokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak panaszt beterjeszteni Üzemeltetőhöz, de az így beterjesztett panasz nem minősül fogyasztói panasznak. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. Az elektronikus hírközlési (például e-mailben küldött hangüzenet) szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az e-mailben küldött panaszt Üzemeltető annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető megindokolja.

Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszának elutasítása esetén Üzemeltető írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Üzemeltető tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Üzemeltető a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Üzemeltető fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Felhasználó Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. Tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat a következő linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

A Kereskedés Felhasználóval kapcsolatos panaszok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete irányadó.

8. Egyéb rendelkezések

Az autoalkatresz.hu az ISZT által Üzemeletető javára bejegyzett domain név. Ezen domain név vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő használata Üzemeltető jogát sérti. A honlap az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.

Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok – különösen az ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok – vonatkozó rendelkezései az irányadók.


1. számú melléklet

Tájékoztató a távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. Értelmező rendelkezések:

digitális adattartalom:

digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

fogyasztó:

a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

járulékos szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

tartós adathordozó:

olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

távollévők között kötött szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, asajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2. A szerződés szerinti szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít hirdetői részére jármű alkatrészeik és egyéb, pl. járművel kapcsolatos termékeik folyamatos hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt az Üzemeltető által üzemeltetett www.autoalkatresz.hu (továbbiakban: honlap) internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított, jelszóval védett internetes adminisztrátor felület használatával hirdető helyezi el hirdetéseit. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. Üzemeltető által nyújtott (egyéb) szolgáltatásokról bővebben az általános szerződési feltételekben, valamint a honlapon a szolgáltatásink menüpont alatt tájékozódhat.

3. Vállalkozás neve:

Adevinta Classified Media Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)

4. Székhelyének postai címe:

1134 Budapest, Váci út 49.

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-926009

5. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről a következő weboldalon: http://www.autoalkatresz.hu/arak, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a honlapon tájékozódhat.

6. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztó az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatást kap.

7. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

nem minősül emelt díjnak.

8. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

Üzemeltető ingyenes szolgáltatás esetén a sikeres regisztrációt követően haladéktalanul biztosítja a szolgáltatás igénybe vételét. A fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztető szolgáltatás igénybevétele esetén Üzemeltető a fogyasztó kifejezett kérésére kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a felmondási határidőn belül. A teljesítéssel és fizetéssel kapcsolatban bővebben az általános szerződési feltételekben és honlapon tájékozódhat.

Fogyasztó a panaszát szóban vagy írásban közölheti, amit Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kivizsgál és érdemben megválaszol.

Fogyasztó az Üzemeltetőnek a szolgáltatás fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát: személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: a fogyasztó neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; az Üzemeltető nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető megindokolja.

Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre. 

 • Adevinta Classified Media Hungary Kft. 
 • 1134 Budapest, Váci út 49.
 • elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alábbiakban található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru/k adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a jelen bekezdéssel összhangban gyakorolta.

10. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

11. A fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Üzemeltető a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

Ha a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó az elállási/felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A fogyasztó az Üzemeltetőnek a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető. Az Üzemeltető köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

12. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, az Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Termékszavatosság

Üzemeltető által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igénynek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

13. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben megadott e-mail címeken és személyesen is kérhet tájékoztatást. Üzemeltető jótállást nem vállal.

14. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

nem /nem lehetséges.

15. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama egy hónap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 14 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a jelen tájékoztatásban, az általános szerződési feltételekben, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a honlapon található.

16. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

nincs.

17. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében a honlapon található.

18. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

nincs.

19. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Az Üzemeltető az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

20. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A honlap böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

21. Arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-e, a harmadik fél által az online piac szolgáltatója felé tett nyilatkozat alapján:

Amennyiben a honlapon egy hirdetés hirdetője a hirdetések listázási oldalán Kereskedésként jelenik meg, akkor ezen hirdetőket az általuk az Üzemeltető felé tett nyilatkozatuk alapján vállalkozásnak kell tekinteni.

22. Arról, hogy ha az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél nem vállalkozás, a szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok:

Amennyiben a honlapon egy hirdetés hirdetője a hirdetések listázási oldalán nem Kereskedésként jelenik meg, akkor ezen hirdetők nem minősülnek vállalkozásnak, így a velük megkötött szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok.

23. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal szóban vagy írásban fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz fordulhat.

24. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Jelen tájékoztató az Üzemeltető honlapján közzétett általános szerződési feltételek (ÁSZF) 1. számú mellékletét képezi.

Jelen tájékoztatás a szerződések részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak. A szerződéskötés technikai lépései megtalálhatók az általános szerződési feltételekben, valamint a honlapon. A szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jog az irányadó. A szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek. A szerződéseket az Üzemeltető rögzíti és az utóbb a honlapon hozzáférhetők. Üzemeltető megfelelő eszközökkel biztosítja, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. A jelen tájékoztatót érintő egyéb feltételekről további tájékoztatás az általános szerződési feltételekben és a honlapon található.

Hatályos: 2022.07.28-tól